Home

Poslední vložené

Nejčtenější

Vítejte na našich stránkách.

Informace

Inforace

Osídlení Řepišť

Otázkou osídlení Řepišť se zabýval historik Jaroslav Bakala. Ve studii "Počátky Řepišť", která byla otištěna ve sborníku "Lašská obec Řepiště" ( 1970 ). Z jeho studie vyplývá, že obec Řepiště, stejně jako sousední Sedliště byla založena koncem třináctého století v době kolonizace této části Těšínska lužickými Srby. Původní název obce byl Barutov, tak je obec uvedena v rejstříku desátků příslušných pro Vratislavské biskupství okolo r. 1305 vedle Sedlišť, Vratimova, Kunčic, Václavovic a dalších obcí.

Nepochybně se tu jedná mimo jiné o území na pravém břehu Ostravice v rozsahu 58 ha, které patřilo k Paskovu a které bylo teprve v r. 1965 rozhodnutím ONV ve Frýdku-Místku připojeno ke katastru obce Řepiště. Toto území bylo od katastru Paskova odtrženo už koncem 13. století tím, že se za povodně přemístilo koryto řeky. Proto také panovaly už delší dobu spory mezi těšínským knížetem a olomouckým biskupstvím o pravoplatnou hranici. A protože obec Paskov se připomíná už jako panství olomouckého biskupa Bruna v polovině 13. století, v r. 1268 jako ves, je pravděpodobné,že už v r. 1270 byla také na pravém břehu, tedy v dnešních Řepištích, nějaká tvrz, která měla střežit a hájit zájmy těšínského knížectví.

Kostel sv. Michaela Archanděla

Dřevěný jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek (vedený pod č. ÚSKP 8-703) a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů.

Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve "Vlastivědě Těšínska" udává rok 1484 Další úpravy byly provedeny v letech 1931-1932 (věž) a další roku 1950. Poslední úpravy proběhly v interiéru kostela (nové omítky, vymalování, nové lavice) a proběhly v letech 1995 - 1996.

Dnešní stav kostela by se dal popsat asi takto.

Kostel je dřevěný na cihelné a kamenné podezdívce. Střecha, obě věže - hlavní i malý sanktusník, i boční stěny jsou z venkovní strany kryty šindelem. Střecha je mírně prolomená nad emporou a nad hlavním oltářem strmě stoupá a tvoří tak tři stěny šestibokého jehlanu. Tato část upomíná na to, že kostel byl kdysi stavěn v gotickém slohu. Tvar štítu, jenž je z doby pozdější, vyvrací však silně tuto domněnku. Ze štítu, který se podobá rovnostrannému trojúhelníku, vystupuje čtyřhranná věž. Štít je krytý prkny a lištami kryjícími spáry (v první polovině minulého století byl původní šindelový kryt zaměněn prkny). Hlavní věž je ploše přehnutá a je zakončena nízkou cibulí. Pobitá je šindelem, jen hrot nesoucí jednoramenný kovový kříž s růžicemi na konci ramen je z plechu. Štíhlý sanktusník byl postaven až r. 1865. Jeho cibule je vysoká, pobitá šindelem a podepřena šesti sloupky, jež jsou pobity plechem. Má kovový hrot s koulí a jednoramenným křížem.

Kostel sv. Michaela Archanděla je veřejnosti přístupný při pravidelných bohoslužbách a dalších církevních křesťanských svátcích. Kostel je obklopen vesnickým hřbitovem. U vstupu do kostela stojí dřevěný kříž, který upomíná na svaté misie v r. 2000.

Kaplička stojí na ul. Zemědělská nedaleko zastávky autobusů "U Kříže" ve směru na Sedliště.

Kaplička je zděná, původně byla omítnutá brizolitem a krytá lepenkou.

Rodina Matějkova darovala v r. 2007 objekt i s pozemkem obci Řepiště.

Na jaře proběhla celková rekonstrukce kapličky. Rekonstrukce byla financována z velké části z prostředků grantu společnosti Plzeňský Prazdroj z programu Občanská volba.

Dne 3. května 2008 byl objekt slavnostně vysvěcen.

V objektu je umístěna galérie třiceti keramických sošek svatých Floriánků, které vyráběly řepišťské děti v keramickém kroužku při místní základní školy.

ZŠ a MŠ Řepiště

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1.- 5.ročník, součástí školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

1829-30 - počátek fungování školy v obci - dřevěná chaloupka -Obecnica

1836 - postavena nová školní budova v místě dnešní – dřevěná

1926 - zvětšení školy v Řepištích, přístavba

V letošním školním roce 2009/2010 jsou žáci vzděláváni ve čtyřech třídách (chybí 5. třída).

Budova při hlavní cestě v příkrém kopci v části obce Zapadlisko. Původně byla v Gajduli "palárňa" - lihovar - do r. 1850. V r. 1880 byly v budově zřízeny byty pro panské zaměstnance a správce velkostatku, později dělnické byty. Pojmenování vzniklo pravděpodobně od toho, že zde selské povozy v příkrém kopci "gajdovaly" a sedláci museli připřahat další spřežení. Dle lidové pověsti zde žil loupeživý rytíř Gajdoš a z Gajduly měla vést tajná chodba pod Ostravicí do paskovského zámku.

Výkon státní správy na určených agendách a samosprávné činnosti.

Obecní úřad Řepiště vyřizuje v přenesené působnosti státní správu v následujících agendách:

- evidence obyvatel - trvalý pobyt,

- silniční správní úřad pro místní komunikace (povolování překopů, povolování sjezdů na pozemky, zásahů do místní komunikace, omezení apod.),

- přestupková komise (řešení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití),

- stavební komise (ohlašování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací apod.),

- ochrana přírody (povolení kácení stromů rostoucích mimo les).

Pro informaci uvádíme další vybrané záležitosti, které obec vyřizuje v samostatné působnosti:

- vydávání obecně závazných vyhlášek,

- správa místních poplatků (za psy, komunální odpad, za užívání místního prostranství, ze vstupného),

- provozování místního hřbitova (správa, údržba, povolení výkopu hrobu, zřizování a údržba pomníků, evidence, nájem hrobových míst),

- zřizovatelské funkce vůči příspěvkové organizaci základní škole,

- správa obecního majetku (budovy, pozemky, komunikace),

- správa místních komunikací,

- správa veřejného osvětlení,

- provoz systému nakládání s komunálním odpadem,

- přidělování čísel popisných,

- sociální záležitosti,

- pečovatelská služba (rozvoz obědů),

- územní plán,

- vyřizuje žádosti o výpisy z rejstříku trestů apod.

Kaplička na ul. Lesní se nachází na lesní cestě, která spojuje Řepiště s části obce Rakovec.

Kapličku nechal postavit v r. 1990 Ing. Václav Volný majitel okolních lesů na počest kanonizace Anežky České.

Kaplička je celodřevěná, střecha je krytá asfaltovým šindelem. Kaplička je zelené barvy. Na stěně kapličky se nachází Modlidba lesu. Nedaleko kapličky je obrázek Panny Marie. Touto cestou chodili v historii procesí rakoveckých farníků do Hájku - poutního místa v Lískovci - k Panence Marii Frýdecké na májové pobožnosti.

Kaplička se nachází na ul. Solné, která je součástí historické "Solné stezky", v části obce Vinohrady. Přístupná je po chodníku pro pěší.

Kaplička se nachází na parcele č. 505 k.ú. Řepiště.

Kaplička byla nedávno opravena místními farníky. Budova je zděná, omítka je hladká krémově bílé barvy, dřevěná střecha je krytá plechem červené barvy. Prostanství před kaplí je vydlážděno kamenem.

 

Aktualizováno (Úterý, 06 Duben 2010 18:41)

 

O Nás

Tým, který pracuje na projektu KKSB s dědečkem a babičkou

 

Škola týmu: ZŠ Řepiště

Vedoucí týmu – za učitele Mgr. Martina Pavlosková

Členové týmu :

vedoucí – Přemysl Kožušník

webmaster – Jan Matějka

webmaster- Jan Kusák

foto projekce- Jakub Lyčka

foto projekce- Michal Hanák

Collector reports

( důležití členové týmu, kteří sbírají a vkládají příspěvky)

 


Další žáci:

- Kristína Bartusková

- Nikola Jusková

- Barbora Jouklová

- Simona Martiňáková

- Martin Kaleta

-Tomaš Šnajder

 

 

Aktualizováno (Úterý, 24 Leden 2012 16:26)

 
Přihlášení
On-Line
Právě připojeni - host: 1